Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer i vår personvernerklæring

MEDLEMSVILKÅR

 • Kontrakten for medlemsvilkår er løpende og gjelder fra den er signert elektronisk ved første innlogging i Wondr.
 • Kontrakten må sies opp skriftlig av hensyn til dokumenterbarhet.
 • Dersom oppsigelsen ikke er bekreftet mottatt skriftlig må medlemmet selv ta kontakt og kontrakten er å regne som gjeldene.
 • Det er en måneds gjensidig skriftlig oppsigelse. Ved oppsigelse betyr det at neste trekk gjennomføres og medlemskapet er aktivt i en måned fra siste trekkdato.
 • Kontrakter med binding kan ikke sies opp før bindingstiden er ute.
 • Etter endt binding fornyes kontrakten automatisk, men kontrakten går over til å bli løpende med en måneds oppsigelse. Månedsprisen forblir den samme.
 • Etter bindingstiden gjelder en måneds oppsigelse fra trekkdato i hver måned.
 • Kontrakter med binding kan bare sies opp ved å løse inn de resterende månedene av bindingstiden, inkludert en måneds oppsigelse.
 • Medlemskapspris kan ved varsling reguleres basert indeks eller andre omstedigheter som gjør det nødvendig og øke eller redusere medlemskapsprisen.

Medlemskontrakt:

 • Medlemskap gir medlemmet rett til å trene på alle sentre knyttet til Functional Fitness Group (FFG) og rett til å benytte seg av Functional Fitness Groups til enhver tid gjeldende tilbud av treningsmuligheter og andre tjenester.
 • Medlemmet eller annen person som i medlemskontrakten har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet, skal betale vederlag og eventuelle avgifter iht. til gjeldende prisliste.
 • Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som de ansatte ved sentrert gir, og de regler som gjelder på senteret.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytte senteret.
 • FFG fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under trening eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med unntak av de tilfeller der FFG kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • FFG forbeholder seg å holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket åpningstider i sommermånedene, i juleperioden samt påske. FFG forbeholder seg videre retten til å justere treningstider fortløpende.
 • Medlemmet forplikter seg til rettidig og på anvist måte å betale månedsavgift m.v. + fakturagebyr til FFG.
 • Mislighold av betalingsforpliktelsen kan føre til utestenging fra senteret inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt.
 • FFG er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor FFGs kontroll, og som FFG ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgende av (Force Majeure).
 • Medlemsavtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom medlemmet og FFG skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Angrerett:

 • Dersom kontrakten er inngått utenfor FFGs lokaler har medlemmet rett til å avslutte avtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til FFG innen 14 dager etter inngåelse av kontrakten, jf. angrerettlovens § 11.